hotline header big image

נובמבר 2018

נציבות הפליטים של האו”ם וארגון ההגירה הבינלאומי (MOI): מכתב תשובה לארגוני זכויות האדם, בנוגע למאמצי החילוץ של הפליטים והמהגרים ממחנות העינויים בלוב

ספטמבר 2018

אריתריאה: תקוות לשינוי דמוקרטי ורפורמה במבנה השירות הצבאי? – תרגום הבהרה חשובה של הארגון הבריטי  זכויות אדם לאריתריאה

 

אוגוסט, 2018

יחסה של מדינת ישראל לילדי מהגרים, הקואליציה למניעת כליאה (IDC) בסיוע המוקד לפליטים ולמהגרים

יולי, 2018

שגרירות שוויץ בישראל: מדיניות שווייץ בנוגע למבקשי מקלט אריתראים

x