hotline header big image

חלופה ל”חוק ההסתננות”: פתרונות שישפרו את המצב בדרום תל אביב

נייר זה מציע פתרון אלטרנטיבי ל”חוק ההסתננות”, אשר נפסל בשנית על ידי בית המשפט העליון. החוק אינו נותן מענה אמיתי למצוקתם של תושבי דרום תל אביב, או מענה הולם לעשרות אלפי הזרים החיים בישראל ואינם בני הרחקה. כיוון שהמצוקה גדולה ומדיניות הממשלה עד כה נכשלה שוב ושוב, יש למצוא בדחיפות פתרון אפקטיבי למצוקת התושבים והזרים בדרום תל אביב.

1. שיקום דרום תל אביב
• כפי שציין גם מבקר המדינה, ההזנחה של דרום תל אביב כל כך גורפת, שעולה חשש כי היא מכוונת. על משרדי הממשלה ועיריית תל אביב להשקיע מידית משאבים ותקציבים לטובת תגבור שירותי הבריאות הרווחה והחינוך בדרום העיר.
• יש להשקיע מאמצים ביצירת סביבה בטוחה ומותאמת לתושביה, זאת על ידי טיפול בתשתיות הפגומות, בליקויי הבטיחות ובחיבורים הפיראטיים לחשמל, למים ולגז המסכנים את חיי התושבים בדרום תל אביב, פינוי אשפה מסודר, הסדרת תאורת רחוב נוספת, שיקום והרחבת הגינות הציבורית ותחזוקה שותפת של המרחבים הציבוריים.

2. עידוד פיזורם של זרים שאינם בני הרחקה ברחבי הארץ

• ישראל מחלקת אשרות עבודה לעשרות אלפי מהגרי עבודה מדי שנה. עם זאת, ראשי המשק חוזרים וזועקים כי קיים מחסור אדיר בידיים עובדות בתחומים כמו מסעדנות, מלונאות, ניקיון, חקלאות ובניין. מתן אשרות עבודה למבקשי המקלט יחזק את העסקים בפריפריה הזקוקים לידיים עובדות, יגביר את פיזור האוכלוסייה, ויקל על הלחץ על דרום תל אביב.
מבקשי המקלט מתקשים כיום להשיג עבודה מחוץ לתל אביב, בשל מצבם החוקי המעורפל. אשרות עבודה חוקיות יפחיתו את חששם של מעסיקים ברחבי הארץ להעסיקם, ויגבירו את פיזורם ברחבי הארץ. גם כיום רוב מוחלט של מבקשי המקלט בישראל עובדים – ללא אשרות עבודה. הפיכת עבודתם לחוקית צפויה להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים, ולעצור את השחיקה בשכר המינימום, שנגרמת כתוצאה מהיווצרותו של כוח עבודה זול וקל לניצול בשוק. ככל שמצבם הכלכלי של מבקשי המקלט ישתפר, התלות במוקדי תמיכה קהילתיים תפחת ויגבר פיזורם הגיאוגרפי.

• ניתן לעודד מעסיקים בפריפריה להעסיק מבקשי מקלט שממילא נמצאים בישראל במקום מהגרי עבודה אותם יש להביא מחו”ל באמצעות הימנעות מהטלת היטלים על העסקת מבקשי מקלט. ניתן לתווך באופן מעשי בין מעסיקים המחפשים ידיים עובדות לבין מבקשי המקלט.
• תמיכה ברשויות מקומיות מחוץ לתל אביב הקולטות מבקשי מקלט תסייע אף היא בפיזור.

• הפניית מבקשי מקלט להכשרה מקצועית בתחומים בהם סבורה הממשלה שקיים מחסור בידיים עובדות. הכשרה מקצועית תסייע למבקשי המקלט להיקלט בעבודות שונות ברחבי הארץ.
• יש לאפשר למבקשי המקלט גישה לשירותי בריאות ורווחה בכל רחבי הארץ. הדבר יפחית את הצורך להתגורר בדרום תל אביב בסמוך למוקדי תמיכה קהילתיים.

שורת צעדים אלה מוכיחה שיש פתרון אחר למצב – פתרון הוגן, חוקי, כלכלי, מוסרי ויעיל. ממשלה שבאמת מעוניינת לשפר את המצב בדרום תל אביב, ובכלל, תאמץ ותממש אותם כבר מחר.

x