hotline post image

עת”מ 60469-02-15 ועע”ם 3325/15 – מוטסים נ’ משרד הפנים

ההליכים שבכותרת הם העתירה השלישית והערעור השלישי לעליון שמוגשים לבתי המשפט בעניין המשך החזקתו של מוטסים עלי במתקן “חולות”.

מוטסים הגיש בקשת מקלט בשנת 2012, לאחר ששנים קודם לכן ניסה ללא הצלחה להגישה. לפני יותר משנה נערכו לו שני ראיונות מקלט ועד היום לא התקבלה החלטה בעניינו. הכל למרות שהמדינה התחייבה בפני בית המשפט העליון כבר במאי אשתקד שניתנת לו “עדיפות”.

בפסק הדין של נשיא בית המשפט המחוזי, השופט יוסף אלון נקבע כי על המדינה לעשות “כל מאמץ” כדי להכריע בבקשת המקלט עד ה-31.5.15. בנוסף נקבע כי עד ליום 15.6.2015 צריך לשחרר את מוטסים ואם מחליטים שלא לעשות כן, לקיים לו שימוע. לאחר שבסוף חודש מאי לא התקבלה החלטה בבקשת המקלט, נעשתה פניה דחופה לפרקליטות והובהר שנשקול נקיטת הליכי בזיון בית משפט. בתגובה מסר משרד הפנים שטרם גובשה “עמדה סדורה” ביחס לבקשות המקלט של יוצאי דארפור.

העתירה המלאה (23 בפברואר 2015)
פסק הדין של כב’ השופט אלון (13 באפריל 2015)
בית המשפט המחוזי מתח ביקורת על התנהלות משרד הפנים: משך זמן בדיקת בקשות המקלט “בעייתי ומעורר קושי” (הודעה לעיתונות)
התראה מטעם המוקד לפני נקיטת הליכים לפי פקודת ביזיון בית המשפט (31 במאי 2015)
התייחסות משרד הפנים בנוגע לאי-יישום פסק הדין (2 ביוני 2015)
בקשה לצירוף מסמך בעע”ם 3325/15 (4 ביוני 2015)

x