hotline header big image
2024

רשות האוכלוסין:

גישה למערכת המקלט ממתקני הכליאה גבעון ויהלום: הבקשה, והתשובה

נתוני מסורבי כניסה לישראל במתקן יהלום: הבקשה, התשובה וטבלה

2023

רשות האוכלוסין:

נתוני מבקשי המקלט הממתינים לרישום ביקורת גבולות (ולקליטת בקשתם): הבקשה, והתשובה

גישה למערכת המקלט ממתקני הכליאה גבעון ויהלום: הבקשה, והתשובה

2022

ח”כ אופיר אקוניס:

נתוני עזיבת שוהים בלתי חוקיים בישראל: התשובה (עמוד 1, עמוד 2, עמוד 3).

2020

רשות האוכלוסין:

אזרחי אתיופיה בישראל: הבקשה, והתשובה.

פעולות אכיפה בבתי משפחות מהגרים השוהים שלא כדין בישראל: הבקשה והתשובה.

 

2019

רשות האוכלוסין:

אזרחי הרפובליקה המרכז אפריקאית בישראל: הבקשה והתשובה.

מעבר עובדים בין חברות ביצוע בענף הבניין: הבקשה והתשובה.

נתוני הכרה בפליטים בין השנים 2009-2019: הבקשה ומענה חלקי.

נתוני כליאת חסרי מעמד בין השנים 1998-2018: הבקשה ומענה חלקי.

מעצר והרחקת ילדי מהגרים 2018-2017: הבקשה ומענה חלקי.

שב”ס:

נתוני כליאת חסרי מעמד במתקני שב”ס בין השנים 2012-2018: הבקשה, התשובה, נתוני קטינים, נתוני בגירים.

משרד המשפטים:

דוחות ביקורי הסניגוריה הציבורית ב”גבעון” ובסהרונים” 2017-2018: הבקשה, התשובה, גבעון 2017, סהרונים 2017.

 

2018

רשות האוכלוסין:

חוות דעת על מדינות מוצא (Country of Origin Information), ביחד עם התנועה לחופש המידע: הבקשה, התשובה.

נתונים על טיפול בבקשות לפי נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל – שנת 2018: הבקשה והתשובה.

היחידה לעזיבה מרצון: הבקשה, מענה ראשוני, תשובה שנייה, בקשת השלמה, והתשובה הסופית.

גירוש תוך שימוש בכוח פיזי: הבקשההתשובה, ובקשת השלמה.

גבעון – נתוני כליאה 2018: הבקשה והתשובה.

סהרונים – נתוני כליאה 2018: הבקשה והתשובה.

יהלו”ם – מסורבי כניסה 2018: הבקשה והתשובה.

יהלו”ם – כליאת מהגרים 2018: הבקשה והתשובה.

יהלו”ם – תנאי כליאה 2018: הבקשה, מענה חלקי והשלמת מידע.

יהלו”ם – מענה פסיכוסוציאלי 2018: הבקשה והתשובה.

יהלו”ם – ריסון וענישה 2018: הבקשה, מענה ראשוני והשלמת מידע.

שב”ס:

גבעון – נתונים, תנאים, שירותי חינוך ותרבות, ריסון וענישה, תרגום.

סהרונים – נתונים, תנאים, שירותי חינוך ותרבות, ריסון וענישה, תרגום.

תשובה לבקשות.

גבעון – שירותים פסיכוסוציאליים.

סהרונים – שירותים פסיכוסוציאליים.

תשובה לבקשות.

משרד המשפטים:

ועדת המנכ”לים למאבק בסחר בבני אדם: הבקשה, התשובה, פרוטוקולים: 2015, 2017.

 

2017

רשות האוכלוסין:

חוות דעת על מדינות מוצא (Country of Origin Information): הבקשה (אוגוסט 2017), התשובה הראשונה (אוקטובר 2017), תגובתנו (נובמבר 2017), תשובה שניה מרשות האוכלוסין (דצמבר 2017).

הפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי: הבקשה, מענה חלקי, והתשובה הסופית (שתי התשובות התקבלו במסגרת ההליכים המשפטיים בעתירת חופש מידע שהגיש המוקד).

טיפול בבקשות מקלט 2017: הבקשה והתשובה.

מדינות שלישיות: הבקשה והתשובה.

נתוני הכליאה בגבעון 2017: הבקשה והתשובה.

נתוני הכליאה בסהרונים 2017: הבקשה והתשובה.

כליאת מסורבי כניסה ביהלו”ם 2016: הבקשה והתשובה.

כליאת מסורבי כניסה ביהלו”ם 2017: הבקשה והתשובה.

כליאת עצורים לקראת גירוש ביהלו”ם 2017: הבקשה והתשובה.

נתוני הטיפול בבקשות מקלט 2017-2011: הבקשה והתשובה.

זימון יוצאי דארפור לחולות: הבקשה והתשובה.

משרד הבריאות:

שיתוף מידע רפואי: הבקשה והתשובה.

שב”ס:

גבעון – נתוני כליאה 2017: הבקשה, התשובה והנתונים.

גבעון – תנאי כליאה 2017: הבקשה והתשובה.

גבעון – שירותי חינוך ותרבות 2017: הבקשה והתשובה.

גבעון – שירותים פסיכוסוציאליים 2017: הבקשה והתשובה.

גבעון – שירותי תרגום 2017: הבקשה והתשובה.

סהרונים – נתונים, תנאים, שירותי חינוך ותרבות, שירותים פסיכוסוציאליים, שירותי תרגום.

המענה לבקשות והנוהל למניעת אובדנות.

חולות –  נתוני כליאה 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – תנאי כליאה 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – שירותי חינוך ותרבות 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – שירותים פסיכיאטריים 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – שירותים סוציאליים 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – מזון 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – בריאות 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – תעסוקה 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – שירותי תרגום 2017: הבקשה והתשובה.

חולות – ענישה 2017: הבקשההתשובה ונספח עבירות משמעת.

משרד המשפטים:

הקריטריונים בדבר מתן מעמד לסודנים יוצאי חבל דארפור: הבקשה והתשובה.

x