צילום: סיגל רוזן

חלק ניכר מן המדיניות בענייני הגירה וכללים להפעלתה מוסדרים באמצעות נהלי רשות האוכלוסין. ככלל, הנהלים מפורסמים באתר הרשות< להלן נביא הפניות לנהלים מרכזיים. לפני כל נוהל כללנו מספר מילות הסבר. דברים אלה אינם ממצים ואינם יכולים להיות תחליף לקריאת הנוהל עצמו.

 

תשובת מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים בנוגע למעצר והרחקה של ילדי שוהים שלא כדין

נוהל הגשת בקשות

חובה על הלשכה לקבל בקשה. קביעת תור על ידי הלקוח לצורך הגשת הבקשה הראשונית.
ניתן לקבוע תור בלשכה באחד אופני הבאים:
1. פקס ממוחשב לשכתי
2. טלפון 1700551111 או *3450

נוהל הגשת עררים

אין לסרב לקלוט בקשה או ערר מכל סוג שהוא, גם אם ברור לעובד הלשכה כי הבקשה או
הערר יידחו. תשומת לבכם כי הנוהל קובע כי “עצם הגשת בקשה/ ערר או קביעת תור להגשת בקשה/ ערר אינן מונעות הרחקה מישראל או השמה במשמורת, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראת נוהל ספציפי מנהלי הרשות”.

העסקת עובדים בסיעוד

תושב או אזרח ישראלי יכולים להגיש בקשה להיתר העסקה של עובד סיעוד. לאחר קבלת ההיתר יש לפנות ללשכה פרטית כדי לחפש עובד/ת מתאימים.

נוהל עובדי סיעוד מחליפים

עובדי סיעוד בשנת העבודה האחרונה שלהם רשאים לשמש כעובדים מחליפים, אם נרשמו לכך מראש. המדובר בהחלפה של עובד אחר שיצא את ישראל לתקופה של 21 יום לפחות.

הארכת רשיון עבודה של עובדי סיעוד מעבר לחמש שנים ושלושה חודשים

פרק הזמן המקסימלי לעבודתם של מהגרי עבודה בישראל הוא חמש שנים ושלושה חודשים. בשנה האחרונה לעבודתם אין העובדים רשאים להחליף מעסיק. במקרים חריגים, בהם טובת המטופל דורשת זאת, רשאית ועדה מיוחדת להתיר המשך העסקתו של עובד אצל אותו המעסיק (אותו המטופל) גם אם חלפה תקופת המקסימום המותרת לעבודתו בישראל.

נוהל עובדת זרה בהריון

הנוהל שתוקן בעקבות פסק דינו של בג”ץ בשנת 2011 קובע כי עובדת רשאית להשאר בישראל יחד עם ילדה, לאחר הלידה, אלא אם חלפו 63 חודשים מהמועד שבו הגיעה לישראל. במקרה האחרון תאלץ האם לצאת את הארץ עם הילד/ה. אם המעסיק ירצה להמשיך ולהעסיק אותה תצטרך לחזור ארצה ללא הילד/ה.
אם בן זוגה של העובדת / אבי הילד נמצא בישראל ייאלץ אחד מבני הזוג לעזוב את הארץ כתנאי להסדרת מעמדו של בן הזוג האחר.

נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם לשנת 2014

 

נוהל לשכות פרטיות לתיווך עובדים זרים בענף החקלאות-2013-2014

 

נוהל עדכון מקום העבודה לעובדים זרים

כל עובד רשאי לעבור ממעסיק למעסיק באותו תחום לשמו הובא ארצה ובו הועסק כחוק. אין הגבלה על מספר הפעמים בהם רשאי עובד זר לעבור ממעסיק למעסיק”. עובדים בבנין ובסיעוד צריכים להיות רשומים בתאגיד או בלשכה פרטית, בהתאמה. המעבר יהיה בין מעסיקים באותו הענף ולא ניתן לעבור מענף אחד לאחר. עובד צריך להודיע על השינוי בהעסקתו בתוך 90 ימים

נוהל הענקת אשרת
חוזר

כל מי שאינו אזרח ישראלי, גם אם שהה בישראל ברשיון תקף לפני שיצא מישראל, יזדקק לאשרת חוזר, כדי לשוב ארצה. את האשרה (אינטר – ויזה) מקבלים בלשכה ובדרך כלל התוקף שלה קצר במעט מתוקף רשיון הישיבה.

נוהל הטיפול בבקשה לעיכוב הרחקה/מתן מעמד זמני מטעמים רפואיים

הנוהל נועד למנוע גירושו של אדם במקרה שבו הוא נזקק לטיפול רפואי מיידי, בהתאם לתנאים הקבועים בנוהל

נוהל ערבויות

הנוהל קובע באילו מקרים נקבעת ערבות, על ידי מי ומהו סכום הערבות שמוסמכים הגורמים השונים לקבוע. עוד קובע הנוהל כיצד מפקידים את הערבות.

נוהל הפעלת מתקן המשמורת בנתב”ג

הנוהל קובע את דרכי הפעלתו של מתקן הכליאה בשדה התעופה, לרבות זכויות הכלואים, הטיפול בקטינים הכלואים במתקן, ביקור עורכי דין, ביקור נציגויות דיפלומטיות וביקור קרובי משפחה מדרגה ראשונה.

הסדרת מעמד של בני זוג

למשרד הפנים שורה של נהלים המסדירים את מעמדם של בני זוג. כל נוהל קובע הליך הסדרת מעמד שונה, בעיקר במשך ההליך ובזכויות הניתנות במהלכו. כל הנהלים קובעים הליך מדורג במהלכו מתבצעות בחינות תקופתיות של כנות הקשר בין בני הזוג ומרכז החיים שלהם.
נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי
נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין (ידוע גם כנוהל ידועים בציבור)
נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע

הסדרת מעמד של בני זוג לשעבר, לאחר שהקשר הזוגי התפרק
במקרים בהם הקשר הזוגי לא צלח נדרש בדרך כלל בן הזוג הזר לצאת את הארץ. קיימים לכך שלושה חריגים: בני זוג שהתאלמנו, בני זוג שנפרדו מבן הזוג הישראלי בעקבות אלימות במשפחה והורים לילדים ישראלים. בשלושת המקרים הללו קיימים נהלים הקובעים תנאי סף, שבהתקיימם יועבר עניינו של בן הזוג לשעבר לועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים. הועדה רשאית להעניק לו מעמד למרות התפרקות הקשר הזוגי.

נוהל הטיפול בהפסקת הליך להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים
נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי

x