hotline post image

עתירה בדרישה לשחרר את באביקר (באבי) אברהים

המוקד לפליטים ולמהגרים עתר ב-9 בינואר 2014 לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נגד מעצרו של באביקר (באבי) איברהים אשר נעצר לפני כשבועיים (30.12.13) בתל אביב. על איברהים נגזרו שלושה חודשי מאסר בכלא גבעון וכן הוחלט כי לאחריהם יועבר לכלא “חולות” – לתקופה בלתי מוגבלת. לצד העתירה הוגשה בקשה לצו ביניים לפיו ישוחרר ממאסר עד להכרעה בעתירה.

בעתירה מבהירים עורכי הדין אסף וייצן, נמרוד אביגאל ורותי הוסטובסקי כי הסיבה שאיברהים “נתפס” ללא רישיון שהייה הינה תוצאה של מדיניות משרד הפנים, אשר בשבועות האחרונים עלה מדרגה בהערמת המכשולים על מבקשי המקלט: “העותר התייצב לחדש את רישיונו בלשכות לא פחות משבע פעמים (!) אולם אטימות, היתממות ובירוקרטיה בלשכות מנעו ממנו מלקבל את הרישיון. ברור כי השאלה האם רישיון הישיבה חודש – להבדיל מהשאלה האם התייצב כדי לחדשו – איננה תלויה בו, ואיננה מצדיקה את הענשתו וגזירת דינו ל-90 ימי מחבוש”.

עורכי הדין מזכירים את מעצרו הקודם של איברהים, אשר נעצר במהלך חודש יולי 2013 בניגוד לדין, ולבסוף שוחרר בהתערבותו של היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה ויינשטיין – ימים ספורים לאחר הגשת העתירה בעניין זה ועוד לפני שנדונה.

בהמשך מפורט מסע ההתשה אותו היה צריך איברהים לעבור בכדי לחדש את רישיונו שבוטל עקב מעצר לא חוקי זה: “העותר שוחרר ממשמורת ביום 24.7.13 ותוך ימים ספורים פנה ללשכת מנהל האוכלוסין ברחוב מנחם בגין בתל אביב, אלא שנאסר עליו להיכנס ללשכה והוא קיבל תור נדחה לשבוע שלאחר מכן… שבוע לאחר מכן פנה העותר ללשכה, המתין שם כחמש שעות ושוב לא קיבל רישיון…כשפנה לנציגי משרד הפנים התשובה שנמסרה לו הייתה שעליו לפנות ל”יחידת המסתננים” ברחוב סלמה…העותר עשה כפי שנתבקש ממנו, הוא חיכה שם מהבוקר ועד הערב (כמעט 12 שעות) ועם רדת הערב החזירו לו את המסמכים שמסר והורו לו לחזור בשבוע שלאחר מכן…”. בהמשך מתוארות חוויותיו הנוספות בלשכות משרד הפנים, במסגרתם ניסה פעם אחר פעם לחדש את רשיונו אך ללא הצלחה.

בעתירה מודגש כי תלאות אלו אינן נחלתו הבלעדית של איברהים: “לכל מי שבא במגע עם לשכות משרד הפנים מוכר היטב היחס הבעייתי (בלשון המעטה) לו זוכים מבקשי המקלט בבואם לחדש את רישונות הישיבה שבידיהם”.

מעבר לכך, מצוין כי איברהים נעצר לבסוף לאחר שב”יחידת המסתננים” ניתנו לו טפסים למילוי באנגלית, ונאמר לו כי אם לא יימלא אותם לא יקבל את הויזה (טפסים שהתבררו מאוחר יותר כטפסי בקשת מקלט). איברהים הבהיר שייקח לו זמן למלא הטפסים ולצרף את כל המסמכים הדרושים והוא זקוק לרישיון לבנתיים, אלא שנציג משרד הפנים מסר כי “אין לחץ” ו”אין בעיה”. ואולם, בפרק זמן זה בו שקד על מילוי הטפסים נעצר על ידי פקחי רשות האוכלוסין וההגירה.

לאור הנאמר לעיל וכן לאור העובדה כי עונשו של איברהים ניתן על ידי פקיד משרד הפנים ששימש כחוקר, שופט ומוציא לפועל, עורכי הדין מבקשים מבית המשפט להבהיר כי “ההחלטה ניתנה בחוסר סמכות ובניגוד ללשון החוק ותכילתו. מדובר בהחלטה שניתנה בחוסר סבירות קיצוני על ידי אדם שאינו כשיר לכך, והכל ללא הליך דיוני הולם ותוך פגיעה חריפה בכללי הצדק הטבעיים”.

להורדת העתירה לחצו כאן

x