hotline header big image

בשנת 2001 החלה מחלקת המדינה האמריקאית לפרסם דוחות שנתיים אודות המאבק העולמי בסחר בבני אדם. הדוחות השנתיים מתייחסים לכל מדינות העולם ומדרגות את האופן בו הן נלחמות בתופעת הסחר בבני האדם לשטחן.

ריכזנו כאן את כלל הדוחות שפרסמה מחלקת המדינה האמריקאית אודות ישראל:

דוח מחלקת המדינה לשנת 2001

דוח מחלקת המדינה לשנת 2002

דוח מחלקת המדינה לשנת 2003

דוח מחלקת המדינה לשנת 2004

דוח מחלקת המדינה לשנת 2005

דוח מחלקת המדינה לשנת 2006

דוח מחלקת המדינה לשנת 2007

דוח מחלקת המדינה לשנת 2008

דוח מחלקת המדינה לשנת 2009

דוח מחלקת המדינה לשנת 2010

דוח מחלקת המדינה לשנת 2011

דוח מחלקת המדינה לשנת 2012

דוח מחלקת המדינה לשנת 2013

דוח מחלקת המדינה לשנת 2014

דוח מחלקת המדינה לשנת 2015

דוח מחלקת המדינה לשנת 2016

דוח מחלקת המדינה לשנת 2017

דוח מחלקת המדינה לשנת 2018

דוח מחלקת המדינה לשנת 2019

דוח מחלקת המדינה לשנת 2020

דוח מחלקת המדינה לשנת 2021

 

x