hotline post image

עדויות חדשות ממחנות העינויים בסיני חושפות כי התופעה נמשכת

בשנת 2010, המוקד לפליטים ולמהגרים איתר לראשונה מבקשות ומבקשי מקלט בכלא סהרונים שסיפרו כי עברו עינויים ונכפה עליהם לעבוד ללא שכר בסיני בעת ההברחה לישראל על-מנת לסחוט ממשפחתם ומקהילתם דמי כופר. מערך מחנות העינויים התרחב בהדרגה, הסכומים שמבקשי מקלט שילמו ככופר טיפסו מעלה ומעלה ואכזריות העינויים הסלימה אף היא. להערכתנו ולהערכת נציבות הפליטים של האו”ם, כ-7,000 מבקשי מקלט שהגיעו לישראל, רובם המכריע אריתראים (כ-20% ממבקשי המקלט שהגיעו לישראל), שרדו מחנות עינויים אלו.

בשלהי 2012, ישראל השלימה את הקמתה של גדר לאורך הגבול עם מצרים על-מנת למנוע ממבקשי מקלט לחצות את הגבול לישראל. הקמת הגדר ושיתוף הפעולה עם הצבא המצרי שיורה במבקשי המקלט שמנסים לחצות וכולא את אלו שאינם מצליחים לעבור הפחיתו בצורה דרסטית את מספר מבקשי המקלט שהצליחו להכנס לישראל. במקביל להקמת הגדר, נפתח מחדש של נתיב ההברחה מלוב לאיטליה. זאת, יחד עם מבצע של צבא מצרים נגד דאע”ש בסיני הביאו להפסקת פעילותם של מחנות העינויים בסיני סביב ספטמבר 2014. במקום זאת, מחנות דומים החלו לפעול בסודאן ובלוב, לאורך נתיב ההברחה החדש של פליטים ומהגרים לאירופה.

עם הזמן נראה כי התופעה נעלמה, אולם עדויות חדשות שנאספו על-ידי המוקד לפליטים ולמהגרים מראות כי מבריחים בדואים בסיני שבו לענות ולשעבד מבקשי מקלט, בהיקף מצומצם, לכל המאוחר בשלהי שנת 2015. ייתכן כי המבריחים החלו שוב לענות מבקשי מקלט מוקדם יותר, אך קורבנותיהם גורשו מישראל לפני שפעילי המוקד לפליטים ולמהגרים הצליחו לראיינם. העדויות החדשות מראות כי המבריחים הבדואים מרעיבים את מבקשי המקלט, מכריחים אותם לבצע עבודות פרך, מכים את השבויים ומנסים לסחוט מהם סכומי כופר תמורת שחרורם.

אנו מנסים להבטיח כי אותם אנשים יוכרו כקורבנות סחר ע”י המדינה. על-פי החוק הישראלי, אדם יכול להיחשב לקורבן סחר בבני אדם רק אם הועסק במשך תקופה ממושכת בתנאי עבדות וניצולי המחנות ש”רק” עונו אך לא הועסקו בעבודות כפייה לא עונים לקריטוריונים של החוק.
קורבנות מוכרים זוכים על פי הנוהל לשנת שיקום במקלטים ולגישה לשירותי בריאות ורווחה למשך שנה בלבד. העדר גישה של קורבנות אלה לשירותי בריאות ורווחה ציבוריים מוביל להזנחה ולמניעת קשת רחבה של טיפולים רפואיים, פסיכיאטריים וסוציאליים מהקורבנות, ולמעשה גוזר עליהם חיים עם כאב, נכות, עוני ומחסור. בשנה האחרונה, 19 ניצולים חדשים שהמוקד זיהה והפנה לגורמים הרלוונטיים הוכרו ככאלה.

לדו”ח המלא על הדפוסים והעדויות החדשות מסיני

x