hotline post image

מנהלת ההגירה ככלי שרת בידי מעסיקים המבקשים לפגוע בעובדיהם החוקיים

לחצו כאן להורדת נייר העמדה
מסמך משותף של המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד
מועד פרסום: 31 במאי 2004

x