hotline post image

החוק למניעת הסתננות בדרך לקריאה שנייה ושלישית

לחצו כאן להורדת נייר העמדה
נייר עמדה משותף למוקד לפליטים ולמהגרים, ARDC, א.ס.ף, בצדק, קו לעובד, אמנסטי ישראל, רבנים לזכויות אדם, אגף המשימות – התנועה הקיבוצית, פעילים למען פליטים, רופאים לזכויות אדם-ישראל, האגודה לזכויות האזרח, תנועת הנוער “מחנות העולים”, תנועת הנוער “השומר הצעיר”
מועד פרסום: יולי 2009

x