hotline post image

עתירה לביטול הפטור ממרכז להתקשרות המדינה עם עמותת אית”ן לצורך כתיבת דו”ח על אריתראה

ועדת המכרזים של רשות האוכלוסין וההגירה התקשרה עם עמותת “איתן- המרכז למדיניות הגירה ישראלית” לטובת ביצוע מחקר, בחינה וניתוח של מידע אודות מדינת אריתריאה וזאת ללא צורך בקיום הליכי מכרז וקבלת הצעות מחיר נוספות. לאחר פנייתנו לוועדת המכרזים ולראשי משרד הפנים ורשות האוכלוסין לבטל את ההתקשרות עם המרכז למדיניות הגירה הגשנו עתירה לבית משפט לביטול הפטור מהמכרז

לקריאת העתירה

x