hotline post image

מכתב בקשה לביטול התקשרות עם עמותת איתן

ועדת המכרזים של רשות האוכלוסין וההגירה התקשרה עם עמותת “איתן- המרכז למדיניות הגירה ישראלית” לטובת ביצוע מחקר, בחינה וניתוח של מידע אודות מדינת אריתריאה וזאת ללא צורך בקיום הליכי מכרז וקבלת הצעות מחיר נוספות. פנינו לוועדת המכרזים ולראשי משרד הפנים ורשות האוכלוסין ודרש לבטל את ההתקשרות עם המרכז למדיניות הגירה.

לקריאה לחצו כאן

x