hotline post image

חיים ומוות ביד הלשון – פגמים בהליך המקלט הנובעים מכשלים בתרגום

בשנים האחרונות הצטברו במוקד לפליטים ולמהגרים וכן אצל מייצגים אחרים, מקרים רבים של מבקשי מקלט אשר בבחינת בקשתם נפלו פגמים משמעותיים הנובעים מכשלים שונים הנוגעים לתרגום לכשלים אלה יש השלכות קשות הן על הליך המקלט עצמו והן על זכויות מבקשי המקלט ובראשן הזכות לחיים, הזכות לשלמות הגוף והזכות לחירות.

לקריאת הדו”ח המלא

x