hotline post image

בדלת האחורית – מגמות חדשות של סחר בבני אדם תוך ניצול מערכת המקלט בישראל

החל משנת 2016 חלה עליה חדה במספר אזרחי אוקראינה וגיאורגיה אשר הגישו בקשות למקלט מדיני בישראל. איסוף נתונים שנערך על ידי המוקד לפליטים ומהגרים מראה כי בעליית מספר המהגרים ומבקשי המקלט ממדינות אלו מעורבים גורמים ישראלים ביניהם גם חברות כוח אדם, המפיצים במדינות המוצא מידע שגוי בדבר האפשרות לעבוד באופן חוקי בישראל, גובים סכומים גבוהים כדמי תיווך ויתכן שאף מעורבים ברמות שונות במכירת מסמכים מזויפים. במקביל, בעקבות העומס שנוצר על יחידת הטיפול במבקשי המקלט של רשות האוכלוסין וההגירה בתל-אביב, הטיפול בבקשות חרף התקופה הממושכת שבמהלכה נדרשת הרשות לתת המקלט אורך זמן רב שירותים לאוכלוסייה הולכת וגדלה, טרם נערכו השינויים הנדרשים. עובדה זו ודאי במטרה לעקוף את מנגנוני תורמת לשגשוג התופעה ולניצול מערכת המקלט בישראל ההגירה המוסדרת והמכסות שהוקצבו לצורך העסקת מהגרים. התמונה המצטיירת היא כי אנו ניצבים בפני אפיק חדש של סחר בבני אדם.

לקריאה לחצו כאן

x