hotline post image

״מִשְׁפַט אֶחָד יהְיֶה לָכֶם״ – על מעצרם המנהלי של מבקשי מקלט מעורבים בפלילים

במקביל לקביעות לפיהן הדין הפלילי אינו מתיר להחמיר עם אזרחים זרים בשל היותם כאלה ולהבטחתו של עקרון השוויון והענקת מלוא הזכויות שמקנה הדין הפלילי לכל אדם שנאשם בביצוען של עבירות – נוסד, באופן מטריד, ערוץ מינהלי מפלה לכליאתם של אזרחים זרים ללא הגבלת זמן, ללא משפט, ולעיתים אף בניגוד להחלטות שיפוטיות. דוח זה עוסק בערוץ מינהלי זה וביחסן של בתי המשפט והרשויות לעתירות שתקפו את חוקיותו. ערוץ נפרד זה יצר הבחנה דרמטית ומפלה בין מצבם של תושבים, אזרחים, ואפילו זרים בני הרחקה המעורבים בפלילים, למצבם של זרים שלא ניתן להרחיק מהארץ אשר שוהים בישראל שלא כדין או כדין, מכוח סמכותו של שר הפנים להעניק אשרות ורשיונות ישיבה לפי הוראות חוק הכניסה לישראל, תשי”ב-1952 .בניגוד לתיירים או למהגרי עבודה, מדובר באנשים אשר לא ניתן להרחיקם מהארץ מזה שנים בשל הפרת זכויות האדם המתמשכת בארצות מוצאם וטענותיהם לזכאות למקלט מדיני בישראל, מצב שאינו צפוי להשתנות בעתיד הנראה לעין.

לקריאת הדו”ח לחצו כאן

x