hotline post image

עונו במדבר, נכלאו בישראל: מבקשי מקלט עצורים מכוח החוק למניעת הסתננות, יוני-ספטמבר 2012

מועד פרסום: אוקטובר 2012
להורדת המסמך

דו”ח זה מציג את מדיניותה של ישראל כלפי ניצולי מחנות העינויים בסיני, ואת השירותים המוצעים להם לאחר כניסתם לישראל. הדו”ח מתבסס על הידע שנרכש על ידי המוקד לפליטים ולמהגרים, על ידי רופאים לזכויות אדם, ועל ידי בדיקה של 30 פרוטוקולים של דיוני בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין בעניינם של מבקשי המקלט שגילו לבית הדין את העובדה כי הם ניצולי עינויים.

x