hotline header big image

ארגוני זכויות האדם במכתב בהול ליו”ר הכנסת: “ביטול ועדת עובדים זרים- בכייה לדורות”

קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם פנו הערב (שני) אל יו”ר הכנסת וחברי הכנסת העשרים והתריעו מפני ביטול ועדת העובדים הזרים. במכתב מבהירים הארגונים כי בשנים האחרונות הפכה ועדת עובדים זרים לפלטפורמה היחידה בכנסת שבה נשמע קולם של מהגרי העבודה, אחת הקבוצות המוחלשות ביותר בישראל, ומזכירים את חשיבות הועדה במיוחד נוכח ההסכם הקואליציוני בין “כולנו” ל”ליכוד” , המבקש לאפשר הבאת מהגרי עבודה לישראל בידי חברות קבלניות זרות, באופן שיוביל לפגיעה חמורה בזכויותיהם, עד כדי סכנה לסחר בבני אדם ותוך התעלמות מהחלטות ממשלה קודמות בתחום.

הארגונים מתריעים בפני מצב בו יזכו המשרדים האחראיים כגון משרד הפנים ומשרד הכלכלה לחופש פעולה מוחלט ללא ביקורת ומבלי צורך למסור דין וחשבון על תפקוד לקוי. בנוסף מודגש כי ביטול הוועדה יאפשר להחביא מעיני הציבור דיונים הנוגעים לנושאים הרי גורל כמו סחר בבני אדם למטרות עבודה והעסקה בתנאי עבדות.

x