hotline header big image

הודעת המוקד והיא”ס ישראל לאחר הסרת ההגנה מעל אזרחי קונגו

בית המשפט המחוזי קבע כי נפלו פגמים באופן שבו החליטה שרת הפנים על הסרת ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי קונגו. אנו מצרים על כך שבבואה לחרוץ את גורלם של מבקשי מקלט השוהים בישראל כחוק שנים רבות כל כך, פעלה השרה באופן לקוי ופזיז.

אנחנו שמחים כי בעקבות העתירה ובהתאם לחוות הדעת של משרד החוץ, קטינים אזרחי קונגו, ובני משפחותיהם ישארו מוגנים מפני גירוש. גם היום, ממתינות במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה למעלה מ-200 בקשות מקלט שהגישו אזרחי קונגו ומעולם לא נבחנו. אנו מקווים כי עם הסרת ההגנה הקבוצתית הרשות תבחן סוף סוף את הבקשות, ותעניק מעמד פליט למי שראוי לכך.

x