hotline header big image

תגובת ארגוני זכויות האדם לגזר הדין בפרשת הלינץ’ בתחנה המרכזית בבאר שבע

04/07/2018

ארגוני זכויות האדם (המוקד לפליטים ולמהגרים, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, האגודה לזכויות האזרח והמרכז לקידום פליטים אפריקאים) מסרו בתגובה לגזר הדין בפרשת הלינץ’ בתחנה המרכזית בבאר שבע:

 

גזר הדין שהוטל על דוד מויאל באשמת התעללות בחסר ישע הוא ביזיון לערך קדושת החיים. כיצד יתכן שעונשו של מי שהטיח ספסל בהבטום זרהום, אדם חסר ישע וחף מפשע, ושתועד משתתף בלינץ’ האכזרי שהוביל למותו, יסתכם בפיצוי כספי זעום ועבודות שירות, ללא כל תקופת מאסר? פסיקת בית המשפט מקלה ראש בחומרת המעשה ובחלקו של מויאל בו, ומעבירה מסר מדאיג כי חייהם של מבקשי המקלט אינם שווים לחייהם של אזרחים מן השורה. אנו קוראים לציבור להשמיע קול ברור כי חייהם של מבקשי המקלט אינם הפקר.

x