hotline header big image

ארגוני זכויות האדם לבג”ץ: להקפיא הרחבת הקריטריונים שיאפשרו החזקת אלפים נוספים ב”חולות” עד להכרעה בעתירה נגד התיקון החדש לחוק

השבוע נכנסו לתוקפם קריטריונים חדשים המאפשרים את החזקתם של אלפי בני אדם נוספים ב”חולות”; ארגוני זכויות האדם פנו היום לבג”ץ בבקשה לעכב הרחבה זו ולהקפיא את המצב שהונהג עד כה, עד להכרעה בעתירה נגד חוקתיות התיקון המאפשר את הפעלת מתקן “חולות”. הקריטריונים החדשים יאפשרו, בין היתר, את החזקתם ב”חולות” של ניצולי מחנות העינויים בסיני, אשר מרביתם הגיעו בטווח השנים החדש. בית המשפט העליון הורה הערב למדינה להגיב לבקשה תוך שבעה ימים.

המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, הקלניקה לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הקלניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, א.ס.ף – ארגון סיוע למבקשי מקלט בישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם ו- ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, הגישו היום (שני 20.7) לבית המשפט העליון בקשה למתן צו ביניים נוכח שינוי הקריטריונים לפיהם ניתן לזמן מבקשי מקלט למתקן “חולות”, שנכנסו לתוקפם השבוע. הקריטריונים החדשים מרחיבים את טווח מועד הכניסה לארץ, ובמסגרתם ניתן לזמן כעת למתקן “חולות” כל אזרח סודן שנכנס לישראל עד ל- 31.12.2011 (במקום עד ל-31.5.2011) וכל אזרח אריתראי שנכנס לארץ עד ל-31.7.2011 (במקום עד ליום 31.5.2009).

נציגי הארגונים מבהירים כי השוני בין הקריטריונים הינו דרמטי, ויוסיף למאגר הפוטנציאלי של המוחזקים במתקן שירות בתי הסוהר “חולות” אלפי בני אדם נוספים. “שינוי הקריטריונים נעשה שעה שבית המשפט טרם הכריע בדבר חוקתיותו של התיקון לחוק, ואף לא התווה את שיקול הדעת של הרשות בקשר לשאלות המינהליות המטרידות האופפות את אופן יישומו…צו הביניים המבוקש נועד לצמצם את הפגיעה ההרסנית, הקשה והבלתי הפיכה בזכויות יסוד חוקתיות של מעגל מתרחב של אלפי בני אדם נוספים, אשר לא ניתן להרחיק למדינת מוצאם בשל מדיניותה המוצהרת של מדינת ישראל, עד למועד בו יכריע בית המשפט אם פגיעתו הרעה של התיקון לחוק עומדת במבחנים החוקתיים”. עוד הזוכר כי בעת הגשת העתירה החוקתית קבע הנשיא לשעבר גרוניס כי קיים “צורך להכריע בעתירה בהקדם”, וכעת, לאחר תקופה של למעלה מחצי שנה מאז נקבע שיש צורך להכריע בעתירה בהקדם – יש לכל הפחות, להקפיא את המצב הקיים עד למתן פסק הדין.

בבקשה לצו הביניים מודגש עוד כי הקריטריונים החדשים יחולו על קבוצה גדולה של ניצולי מחנות העינויים, שהוחזקו כבני ערובה על ידי מבריחים במחנות זוועה בסיני במטרה לסחוט דמי כופר מבני משפחותיהם. “ביניהם ישנם אף כאלה שמעולם לא תכננו להגיע לישראל, אלא נחטפו בסודן על ידי מבריחים והוחזקו בחצי האי סיני במטרה לסחוט כספים מבני משפחותיהם…קורבנות לכליאה, לעינויים, להרעבה, לאלימות קיצונית, לאונס ולתקיפות מיניות, לקצירת איברים, לעושק ולסחיטה”. מעטים מבניהם שהוכרו כקרבנות סחר לא יישלחו ל”חולות”, אך קרבנות העינויים שלא הוכרו כקורבנות סחר אינם זכאים לפטור זה. לאור כל זאת, נכתב בסיכום הבקשה כי “הקפאת המצב הקיים היא המעט המתחייב”.

בית המשפט העליון הורה הערב למדינה להגיב תוך שבעה ימים לבקשה.

x