hotline header big image

תגובת ארגוני זכויות האדם לפסיקת בג”ץ בעתירה השלישית נגד החוק למניעת הסתננות: “הזמן למדיניות ראויה שתטיב עם תושבי דרום ת”א ומבקשי המקלט”

תגובת הארגונים העותרים – המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, אמנסטי-אינטרנשיונל ו-ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, להכרעת בג”ץ:

בית המשפט הבהיר היום, בפעם השלישית, כי גם הפעם המחוקק לא הקדיש מחשבה ודיון מעמיק לפני שהורה על שלילת חירותם של אלפי בני אדם. בית המשפט קבע כי החזקה ב”חולות” למשך 20 חודשים איננה חוקתית וכי כל מי שכלוא ב”חולות” תקופה העולה על שנה ישוחרר לאלתר. לרשות המדינה עומדת חצי שנה על מנת לגבש הסדר חלופי לתקופת ההחזקה ב”חולות”. בית המשפט הבהיר עוד כי אסור לקבוע מדיניות שמטרתה לשבור את רוחם של מבקשי המקלט. השופטים גם מתחו ביקורת על הקצב הנמוך של הטיפול בבקשות המקלט ועל אחוזי ההכרה הנמוכים באופן קיצוני.

המדיניות כלפי מבקשי מקלט לא יכולה להסתכם בשלילת חירות המונית של חפים מפשע או הזנחה מוחלטת של הנושא. אנחנו קוראים לממשלה להפנות את היצירתיות והמשאבים שהושקעו בכליאה ובניסיונות ללחוץ על מבקשי המקלט להתייאש ולעזוב, להשקעה במדיניות שתוכל להטיב עם מבקשי המקלט ועם תושבי דרום תל אביב גם יחד: הפניית הכספים שיועדו לכליאה בשיפור שירותי הרווחה, הבריאות והדיור במקומות המאכלסים מבקשי מקלט ויצירת פיזור טבעי ברחבי הארץ על ידי הענקת רשיונות עבודה מוסדרים, ותמריצים להעסקה ברחבי הארץ”.

פסק הדין המלא

תקציר פסק הדין

x