hotline header big image

תגובת המוקד לפליטים ולמהגרים, קו לעובד ו-Trafflab לדו”ח השנתי בעניין סחר בבני אדם של מחלקת המדינה האמריקאית

מאחורי הכותרות השמחות על עוד שנה שבה ישראל מדורגת כמדינה הנלחמת בסחר בבני אדם ובעבדות, מסתתרת מציאות קשה וכואבת שהמדינה מעדיפה להשאיר באפלה. בשנים האחרונות חלה הידרדרות באכיפה ובחקירה של עבירות סחר ועבדות:

הרוב המכריע של הקורבנות המוכרים הובאו לידיעת המשטרה על ידי ארגוני החברה האזרחית; בכל משטרת ישראל ישנה קצינה אחת בלבד שתפקידה לזהות ולחקור מקרים של סחר ועבדות. במהלך 2019 מדינת ישראל הכירה ב-73 בני אדם כקורבנות סחר ועבדות, מתוכם 38 איש שנסחרו למטרות שירותי מין, ו-34 איש שהוכרו כקורבנות עבדות. בניגוד לשנים קודמות – רובם המכריע נפלו קורבן לעבירות אלו בישראל.

בהיעדר מערך זיהוי וחקירה מתפקד – מדינת ישראל ממשיכה לטמון את הראש בחול ולאפשר לסוחרים ולמעסיקים פוגעניים לפעול באין מפריע. יתרה מזאת, המדינה מערימה קשיים על עובדים שמבקשים לעזוב מעסיקים פוגעניים ולא יוזמת אכיפה וחקירה בענפי החקלאות והבניין – בהם מתרחשת הפגיעה הקשה ביותר בעובדים. בעוד המדינה ממשיכה לחפש את קורבנות הסחר “מתחת לפנס”, היא מאפשרת העסקת מהגרים בשלל הסדרים פוגעניים שמגיעים לעיתים לכדי עבודת כפייה או להחזקה בתנאי עבדות: הסדרי כבילה, הסדרים עוקפי הסכמים בילטרליים, והחרגה מהגנות. כל זאת לצד מערך של מעצר וגירוש מהארץ שמונע הגשת תלונות או קיום חקירה אפקטיבית.

אנחנו מצטרפים לקריאה של מחלקת המדינה האמריקאית להגדיל את מספר השוטרים ועובדי המדינה האמונים על זיהוי קורבנות סחר ולהמלצה למנות ועדת כנסת שתעסוק במאבק בסחר בבני אדם. מדינת ישראל הוכיחה בעבר כי היא מסוגלת להגיע להישגים משמעותיים בתחום, אך בשנים האחרונות נרדמה בשמירה. זוהי קריאת השכמה, אסור לנו לעמוד מנגד ולהפקיר את הקורבנות.

x