hotline header big image

תגובת הארגונים ליוזמת דרעי וארדן לסגירת חולות וגירוש מבקשי המקלט:

ארגוני זכויות האדם (המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם וא.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל וARDC) בתגובה לפרסום דרעי וארדן על המתווה לסגירת חולות וגירוש מבקשי המקלט:

את חולות, כלא מרוחק ומבודד שנועד למרר את חייהם ולייאש את מבקשי מקלט על מנת שיצאו מישראל, אסור היה להקים מלכתחילה. מדבריו של השר ארדן ברור שהממשלה שיקרה לבג”צ כשהכחישה שמטרתו של מתקן חולות לתמרץ עזיבה של מבקשי מקלט את הארץ. יש למהר ולסגור את חולות, ובמקום מדיניות של התעמרות, שקרים לבתי המשפט, כליאה וגירוש – על הממשלה למלא את חובותיה החוקיות והמוסריות של ישראל להגן על מבקשי מקלט ולהבטיח את זכותם לקיום בכבוד

x