hotline header big image

תגובת ארגוני זכויות האדם לתקנות החדשות הנוגעות לחוק הפיקדון

28/06/2018

ארגוני זכויות האדם (המוקד לפליטים ולמהגרים, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, האגודה לזכויות האזרח והמרכז לקידום פליטים אפריקאים) מסרו בתגובה לתקנות החדשות הנוגעות לחוק הפיקדון:

התקנות שעברו היום, ובהן חריגים לחובת הפקדה לפיקדון למבקשי מקלט – הן תרגיל הסוואה ותו לא. עבור הרוב המכריע של קהילת מבקשי המקלט בישראל, התקנות לא ישנו את הגזל הנמשך מזה שנה, של שכר עבודה אותו הם הרוויחו בזעת אפם, בעבודות הקשות והפוגעניות ביותר בשוק העבודה. התקנות גם לא ישנו את מצבה הסוציאלי, הנפשי והבריאותי של אחת האוכלוסיות המוחלשות והפגיעות במדינה, וכן את מצבה הולך ומידרדר בשנה האחרונה. רוב מבקשי המקלט, גם החלשים ביותר בהם, נותרים בתוך גדרי החוק חסר התקדים הזה, ואילו המעטים שמשכרם ייגזלו כעת 6% במקום 20% “יזכו להנות” מהטבה זאת רק בעוד למעלה משלושה חודשים, תוך שעליהם למצוא את דרכם בנבכי הבירוקרטיה, לעמוד בתורים במשרד הפנים ולהתחנן בפני פקידי ההגירה, אשר רק לפני שבועות ספורים איימו עליהם בכליאה וגירוש, בכדי לקבל את אותה הנחה.

מזה למעלה משנה שהמדינה מחזיקה בכסף השייך לעובדים, מנהלת אותו בצורה שערורייתית וממשיכה להתעמר באוכלוסיה בכדי לנסות ולדחוק אותם לעזוב, במקום להעניק לאותה אוכלוסיה הגנה ולסייע לה להשתקם ולהתפזר ברחבי הארץ. אנו שבים וקוראים לביטולו המיידי של המנגנון המרושע הזה, מתחילתו ועד סופו.

x