hotline header big image

תגובת ארגוני זכויות האדם להעברת התיקון לחוק למניעת הסתננות

ארגוני זכויות האדם (המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל וARDC) מסרו בתגובה להעברת התיקון לחוק למניעת הסתננות:

חולות הוא כלא מיותר ויקר – עליו להיסגר ויפה שעה אחת קודם. מטרתו האמתית היא לאמלל את חייהם של מבקשי מקלט. אבל התניית סגירתו בגירוש כפוי היא בבחינת חטא על פשע. בעת שהעולם חוזה במשבר הפליטים הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השניה, ישראל מתנערת מכל מחויבות – מוסרית, משפטית או בין-לאומית – כלפי פליטי רצח עם ודיקטטורות חשוכות. מדינת ישראל שכחה על איזה יסודות היא הוקמה.
שמחנו לראות כי למרות עמדתה הרשמית של סיעתם, רבים מחברי המחנה הציוני זוכרים את ההיסטוריה של עם ישראל ומסרבים לתמוך במדיניות של התעללות וגירוש עשרות אלפי מבקשי מקלט למסע ייסורים ולסכנת חיים.

x