hotline header big image

עתירה דחופה לרישום ילדי מבקשי מקלט לגנים בפתח תקווה

המוקד לפליטים ולמהגרים ביחד עם עשרה הורים אריתראים, המיוצגים על ידי עו”ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, הגישו היום (רביעי 7.9.16) עתירה דחופה לבית המשפט המחוזי מרכז בדרישה לחייב את עיריית פתח תקווה ואת משרד החינוך לרשום את ילדיהם לגן.

העתירה מעלה כי על אף שהוצגו לעירייה ראיות ברורות כי העותרים מתגוררים בעיר באמצעות חוזי שכירות וראיות אחרות, בחרה היא שלא לרשמם למערכת הגנים העירונית בניגוד לדין, הפסיקה והנחיות משרד החינוך.

עיריית פתח תקווה דרשה מהעותרים לצרף תצהיר “שכירות בדירה בלתי מפוצלת” מבעל הדירה שלהם – דרישה המנוגדת להוראות החוק והנחיות משרד החינוך כאשר חלק בעלי הדירות סירבו לחתום על המסמך או לאמת חתימתם למול עורך דין. לאחר מכן ביקשה העירייה לחייב את העותרים להמציא מספר ארנונה על אף שאין הוא בידיהם (חובת התשלום הינה על בעלי הדירות) ועל אף שהנחיות משרד החינוך הינה כי חוזה שכירות מהווה ראיה למגורים. מהעתירה עולה כי על אף פנייה להנהלת משרד החינוך (שר, מנכ”ל, יועצת משפטית ומנהלת מחוז) כבר ביום 1.9.16, אלה בחרו להתעלם מהפרת הדין החמורה והפגיעה הקשה בזכותם של העותרים לחינוך ולא מצאו לנכון להפעיל סמכויותיהם בדין.

בעתירה מודגש עוד כי עצם העובדה שההורים מבקשי המקלט “סומנו” כמי שמזייפים את מקום מגוריהם חמורה במיוחד תוך פגיעה אנושה בזכותם לחינוך מצביעה על כך שעיריית פתח תקווה מונעת מטעמים פסולים ואף גזעניים. “נסיבותיהם של העותרים הם רחוקות מן הנסיבות אליהן מתייחסות ההוראות בדבר ‘רישום כוזב’ כרחוק המזרח מן המערב. האם ניתן לעלות על הדעת כי דווקא מבקשי מקלט, הנמצאים בתחתית הסולם חברתי כלכלי בישראל, יבקשו לזייף את מקום מגוריהם כדי להעביר את ילדיהם למערכת הגנים בפתח תקווה? האם מקבלי ההחלטות בעירייה ובמשרד החינוך רואים לנגד עיניהם קבוצות מבקשי מקלט נעות במכוניות יוקרה ממקום מושבם בערים אחרות במרכז, בצפון ובדרום כדי להסיע את ילדיהם לפתח תקווה? התשובות ברורות”, נכתב בעתירה.

מי מההורים האריתראים שכן הצליחו לרשום את ילדיהם – שובצו בשני גנים נפרדים מיתר תושבי העיר, כאשר לפחות אחד הגנים מרוחק ממקום מגוריהם של ההורים, לא עומד בתנאים בסיסיים ההולמים את יתר הגנים ומרכז שלוש שכבות גילאים שלא כמקובל (3-6). לפי שעה לא משובצים לאותם גנים ילדים ישראלים.

עורך הדין הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה: “התנהלות עיריית פתח תקווה בעניין אי רישום ילדי מבקשי המקלט ואף באופן שיבוצם של אלו ששובצו מעידה על קבלת החלטות הנובעת משיקולים מפלים על רקע לאום וגזע – התנהלות מסוג זה הינה פסולה ואנו תקווה כי בית המשפט הנכבד יביע דעתו הנחרצת כנגד התנהלות מגונה זו. לא פחות מטריד כי ראשי מערכת החינוך בישראל המודעים להפליה והפרת דין חמורה זו עומדים מנגד ולא מבטיחים שילובם של הילדים בגנים. זאת כשבוע לאחר “הפתיחה ללא תקלות” של מערכת החינוך בישראל”.

עורך הדין אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים: “אסור להפוך את ילדי הגן לבני ערובה של מדיניות כושלת. קשה מספיק להיות ילד מבקש מקלט בישראל. העירייה ומשרד החינוך חייבים להתעשת ולהורות על קבלת הילדים לגנים לאלתר. בה בעת, על הממשלה כולה לספק מענה הולם לסוגיית מבקשי המקלט שיכבד אותם ואת הציבור הישראלי גם יחד, ויעניק למבקשי המקלט זכויות בסיסיות בהתאם למחויבויותיה הבינלאומיות של ישראל”.

x