hotline header big image

“מדיניות הממשלה כלפי מבקשי המקלט היא מחדל שפוגע לא רק בהם, אלא גם באזרחי המדינה ובעיקר בתושבי דרום תל אביב”

ארגוני זכויות האדם בישראל א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים למען זכויות אדם ואמנסטי אינטרנשיונל ישראל מסרו בתגובה לדו”ח מבקר המדינה שיתפרסם מחר:

“מבקר המדינה מצטרף היום לביקורת המתמשכת של ארגוני זכויות האדם על כישלונה הגורף של הממשלה בטיפול במבקשי המקלט בישראל. הדו”ח שפורסם היום תוקף בחריפות כל היבט במדיניותה של הממשלה כלפי מבקשי המקלט, ממניעת שירותי הבריאות והרווחה, דרך ההימנעות המכוונת מהסדרה חוקית של העסקתם ועד הפקרה בטיחותית של ממש.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הדין הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל מחויבת בהן -כולם נרמסים כיום על בסיס יומיומי בידי המדיניות האכזרית שגיבשה הממשלה כלפי עשרות אלפי מבקשי מקלט בישראל. הדו”ח מבקר את הממשלה על שהשקיעה משאבים ומאמצים רבים בניסיונות להביא לכניעתם ולגירושם “מרצון” של מבקשי המקלט, אך לא נקטה שום צעד לסיפוק צרכיהם הבסיסיים של אלה שכבר כאן וחיים מחוץ למתקני הכליאה – אשר אינם זוכים לטיפול, סיוע או סעד, וחלקם אף מגיעים עד חרפת רעב.

מבקר המדינה עומד על המצב הקשה והבלתי נסבל בדרום תל אביב, ומדגיש כי מצב זה הוא תוצאה ישירה של מחדלי הממשלה, וכי כל הזנחה של מבקשי המקלט פוגעת בתושבי דרום תל אביב ולהיפך. אנו מצפים מממשלת ישראל לשמוע את דבריו הברורים והחמורים של מבקר המדינה, שקרא לשרי הממשלה לגבש לאלתר מדיניות כוללת שתבטיח טיפול הולם בזרים בישראל, ובמיוחד לנזקקים ולחלשים ביותר שביניהם. לא ייתכן שתימשך ההתעמרות בעשרות אלפי מבקשי המקלט שחיים בינינו”.

x