hotline header big image

החלטה תקדימית: חוות-הדעת של משרד הפנים לפיה עריקים מצבא אריתריאה אינם זכאים למקלט מפרה את אמנת הפליטים

בהחלטה שניתנה היום (4.9.16) על-ידי הדיין עו”ד אלעד אזר מבית הדין לעררים בירושלים נפסלה חוות-הדעת המשפטית של משרד הפנים לפיה עריקה מצבא אריתראה לא נחשבת כעילה לפיה ניתן להעניק מעמד פליט. על בסיס חוות דעת זו דחתה עד היום יחידת הטיפול של מבקשי מקלט של משרד הפנים אלפי בקשות מקלט של אזרחים אריתראים.

בית הדין קבע שמשרד הפנים לא יכול להחליט שאינו מחיל את אמנת הפליטים על סוג מסויים של מבקשי מקלט להם טענות דומות רק משום שהם רבים. עריקה שנתפסת כמעשה פוליטי על-ידי מדינת המוצא, ואשר העונש עליה חורג מהסביר, יכולה לעלות כדי רדיפה כמשמעותה באמנת הפליטים. בית הדין דחה את עמדת המדינה לפיה הפרשנות המשפטית צריכה להתחשב ב”השלכות הרוחב” – שמשמען הכרה באלפי מבקשי מקלט כפליטים. הדיין הבהיר כי עמדה זו של המדינה מעקרת מתוכן את אמנת הפליטים, וכי יש להתייחס לכל מקרה לגופו.

הערר הוגש ע”י התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב והמוקד לפליטים ולמהגרים בשנת 2014, בשמו של מבקש מקלט מאריתריאה שבקשתו למקלט התבססה על עריקתו מהצבא ויציאתו שלא כדין מארצו. בקשת המקלט נדחתה על-ידי יו”ר הועדה המייעצת, מבלי שנבחנה ונדונה בוועדה המייעצת עצמה. בית הדין הורה לוועדה המייעצת לדון מחדש בבקשה מבלי להתייחס לחוות-הדעת שנפסלה.

עו”ד ענת בן דור מהתוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב: “אנו מברכים על החלטת בית-הדין שמחייבת את משרד הפנים לדון בבקשות פרטניות למקלט בהתאם להוראות אמנת הפליטים מבלי להסתמך על חוות-הדעת שנועדה להוות כלי לדחייה שיטתית של אלפי בקשות למקלט. אנו קוראים למשרד הפנים לדון מחדש בכל בקשות המקלט שנדחו על-סמך חוות-הדעת הלקוייה של משרד הפנים”.

עו”ד רעות מיכאלי המוקד לפליטים ולמהגרים: מצער ששוב יש צורך בהתערבות שיפוטית כדי שמשרד הפנים יישם את הוראות אמנת הפליטים אליה ישראל מחויבת, ולא ינסה למצוא דרכים מפותלות לעקוף אותן. בכל מדינות המערב מבקשי מקלט מאריתראה מתקבלים כפליטים באחוזים גבוהים, ורק לאחרונה דו”ח נוסף של האו”ם חשף את העינויים, תנאי העבדות והפרת זכויות האדם השיטתית שמתרחשת בצבא אריתראה ובמדינה בכלל. אנו מקווים כי כעת מערכת המקלט תתחיל סופסוף לפעול בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים”.

x