hotline header big image

האם מאות אלפי שקלים שהפקידו מבקשי המקלט כערבות ייגזלו על ידי המדינה?

המוקד לפליטים ומהגרים שיגר היום (שני) מכתב בהול למשרד הפנים בעניין הערבויות שהופקדו על ידי מבקשי המקלט ששוחררו ממתקן סהרונים תחת התיקון הקודם לחוק למניעת הסתננות במהלך השנה האחרונה.

מכתב ראשון בעניין נשלח כבר לפני שבוע, ובו התבקשה המדינה להבהיר כי אין כוונה לחלט את הערבויות והעירבונות שהופקדו על ידי מבקשי המקלט. אולם, על אף בהילות העניין – שכן מועד החילוט הינו מחר, ה-31.12.2013 – המדינה ממאנת לענות.

במכתב שנשלח היום מוסבר כי על פי התיקון הקודם לחוק למניעת הסתננות, מבקשי המקלט ששוחררו מהכלא חתמו על ערבויות לפיהן הם מתחייבים כי המשוחרר יצא מישראל עד ליום 31.12.2013, ואם לא – העירבונות יחולטו ויועברו לקופת המדינה.

“אנו מניחים כמובן כי מדובר בטעות וכי הנוסח בטופס נועד לאנשים ברי הרחקה בלבד”, מצוין במכתב. “תנאי זה אשר לא היה כלול בהחלטות השחרור של בית הדין למשמורת אינו ישים כאשר מדובר באנשים שאינם יכולים לשוב לארצם – נתיני סודן ואריתראה”.

“כל מבקש מקלט נאלץ להפקיד סכום שנע בין 1,500 ל10,000 שקלים במזומן,
כאשר חבר או קרוב נאלץ לחתום על ערבות צד ג’ בנוסף למה שהופקד – שהגיעה אף לסכומים של עשרות אלפי שקלים”, מבהיר עו”ד נמרוד אביגאל, מחבר המכתב. “לא ייתכן כי אותם כספים שליקטו מבקשי המקלט וקרוביהם בקושי רב יועברו לקופת המדינה רק על סמך טעות בירוקרטית, אשר אנו רוצים להאמין שנעשתה בתום לב. מובן שאיש לא ציפה שאותם אנשים יעזבו בסוף השנה והתנאי לא היה חלק מהחלטת השחרור”.

נוכח הסכום המשמעותי שהופקד על ידי המשוחררים והקרובים ודחיפות העניין המוקד לפליטים ומהגרים קורא למשרד הפנים להגיב באופן בהול בכתב לפנייה.

x