hotline header big image

ארגוני זכויות האדם מרכזים מאמצים למניעת הגירוש‎

ארגוני זכויות האדם: כל מי שיש לו לב חייב להתנגד לגירוש הפליטים

ישראל מגרשת פליטים למדינה לא בטוחה ורבים מהם יימצאו את מותם. רואנדה אינה מקום בטוח. כל העדויות מצביעות על כך שמי שמגורש מישראל לרואנדה מוצא עצמו שם ללא מעמד וללא זכויות, חשוף לאיומים, חטיפות, עינויים וסחר, שמאלצים אותו להמשיך במסע הפליטות. רק מעטים מצליחים לשרוד את המסע ולהגיע בסופו של דבר לנמל מבטחים. הגירוש לרואנדה מציב את הפליטים בסכנת חיים.

ישראל מונעת במתכוון מאפריקאים להגיש בקשות מקלט ואז קובעת כי מאחר ולא הגישו ניתן לגרש אותם.
רק השנה ניסו 7,000 אריתראים וסודנים להגיש בקשות מקלט אבל רשות האוכלוסין וההגירה מנעה מהם פיזית מלעשות זאת. הלשכה היחידה בכל הארץ בה ניתן להגיש בקשות לא מאפשרת לאפריקאים לממש את זכותם ולא קולטת את בקשות המקלט של אלפים מביניהם שממתינים ימים בתור.

ישראל יודעת שאסור לגרש פליטים, תתכבד ותתן לכל מי שמעוניין להגיש בקשה ותבחן אותה כראוי – לא מגרשים לפני שבודקים בקשות מקלט.


המוקד לפליטים ולמהגרים, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, ARDC- המרכז לקידום פליטים אפריקאים.

x