hotline header big image

ארגוני זכויות אדם עתרו לביהמ”ש בדרישה לבטל את כל הוראות השהייה ל”חולות”: “הליך מנהלי פגום ובלתי חוקי”

הארגונים עתרו גם בשמו של אזרח סודאן ופעיל מרכזי במחאת מבקשי המקלט, מוטסים עלי. בית המשפט הוציא צו ארעי האוסר על העברתו לחולות

מוטסים עלי, ארגון ARDC, המוקד לפליטים ולמהגרים, קו לעובד, ספריית גן לוינסקי, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט וארגון רופאים לזכויות אדם הגישו אתמול (רביעי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב עתירה בדרישה לבטל את כל הוראת השהייה למתקן חולות ובכללן ההוראה שהוצאה למוטסים ואמורה הייתה להיכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב (23.2.13). בד בבד עם העתירה נתבקש צו ביניים שישעה את תוקפן של כלל הוראות השהייה. בית המשפט העניק צו ארעי שאוסר על העברתו של מוטסים לחולות או על מעצרו, וקבע שעל המדינה להשיב לבקשה לצו ביניים עד ליום 5.3.13.
בעתירה, אשר הוגשה על-ידי עורך הדין אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים, נטען כי בנוסף לשאלות החוקתיות שאופפות את החוק למניעת הסתננות (אשר עתידות להתברר בעתירה נפרדת בפני בית המשפט העליון), “על כל החלטה פרטנית להיעשות תוך הקפדה יתרה על קיומו של הליך מנהלי מסודר, בפרט שמדובר באוכלוסיה מוחלשת”. ואולם, משרד הפנים, בהיותו “אחוז דחף פרוע להוציא הוראות שהייה לאלפיהן, שכח כל זאת…הוראות השהייה הוצאו ללא שימוע, ללא קריטריונים שקופים וברורים ומבלי שניתנה להם הנמקה כלשהי. כך הפכה סמכות הרשות לחרב מתהפכת, שכרתה הן את עולמם של מי שהוצאו נגדם הוראות שהייה והן את יסודות שיטתנו המשפטית”.

מעבר להיעדר הזדמנות הוגנת לטעון נגד הוראות השהייה ולחוסר ההתחשבות בנסיבות הקונקרטיות של כל אדם ואדם, הובהר בעתירה כי הוראות השהייה אינן מנומקות וממילא אינן מתייחסות לעולם שיצר לעצמו מי שחי בישראל שנים ארוכות תחת מדיניות “ההגנה הזמנית”. כמו כן, נטען שלא ניתן משקל כלשהו לפרק הזמן הממושך שחלף מבלי שהתקבלו תשובות לבקשות המקלט שהוגשו.
בעתירה מתואר גם עניינו הקונקרטי של מוטסים עלי, אשר ממחיש את הבעייתיות בהחלטות המינהליות על הוצאת הוראות השהייה: בשנים בהן חי בישראל למד את השפה העברית על בוריה, רכש חברים ומצא מקום עבודה קבוע. בנוסף, עלי הוא פעיל מרכזי בקהילת מבקשי המקלט בישראל ומשמש כמנהל ארגון ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים. בנוסף, בקשת מקלט שהגיש כבר לפני למעלה משנה, טרם נבחנה על-ידי משרד הפנים, בעוד נציבות האו”ם לפליטים מצאה שהוא עונה על תנאי אמנת הפליטים וצריך להיות מוכר כפליט. כל הדברים האלו לא זכו להתייחסות כלשהי מצד משרד הפנים. וייצן מסכם: “לאור היקפן וחשיבותן של הזכויות הנפגעות, פגמים אלה – על חשיבותם והצטברותם – מחייבים להכריז על בטלות כל הוראות השהייה שהוצאו עד כה”.

x