hotline post image

בין דמיון למציאות: מסע עם מבקשי המקלט האריתראים בישראל / נועם כהן

בעבודת הסמינריון של נועם,הוא מציג מסקנות מראיונות שערך עם גרי מלס, שעבד כמגשר קהילתי במוקד, ועם היילי מריאם. הוא מראה את המתח הדיכוטומי העמוק שנוצר בין הדימוי שהיה למבקשי המקלט האריתראים בישראל לבין המציאות כפי שהם חוו אותה. מטרתו הייתה “להביא בכתב את הפחדים והרצונות שלהם כבני אדם שחיים בקרבנו שנים ארוכות ללא מעמד או זכויות.”

נועם כהן, סטודנט שנה ד’ בחוג להיסטוריה כללית ובלימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. התמחה במחלקת מדיניות ציבורית של המוקד כחלק מהקורס “אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל”.

x