hotline post image

מדריך לקליטה ולשילוב מבקשי מקלט

המדיניות הנוגעת למבקשי המקלט, מעמדם והשירותים הניתנים להם נקבעים ברובם על־ ידי הממשלה ומשרדיה. מקובל לחשוב כי סוגיית מבקשי המקלט היא עניין השייך כולו למדיניות הממשלה והיא זו המנתבת את כלל ההחלטות על־פי תפיסת עולמה. עם זאת, בחיי היום־יום מבקשי המקלט הולכים לעבודה, שולחים את ילדיהם לבית הספר, מקימים עסקים ומקיימים קשרים קהילתיים  – כל זאת ברמה העירונית. עובדה זו מציבה בפני הרשויות המקומיות אתגר של איזון בין מדיניות הממשלה, אשר לרוב דוחקת את מבקשי המקלט לשוליים, לבין הצורך של הרשויות המקומיות לקיים שגרת חיים בריאה, לרווחת תושבי העיר.
בפני הרשויות המקומיות עומד אתגר של שילוב מבקשי המקלט כתושבים בעיר. התמודדות עם האתגרים ושילובם של מבקשי המקלט בעיר אף מספקת לרשויות הזדמנויות להתפתחות חברתית וכלכלית, לגיוון תרבותי ולחיזוק קהילתי. מכאן שרגולציה עירונית העוסקת בתכנון המרחב העירוני, בהתאמת השירותים העירוניים ובתכנון עתידי, היא גורם מכריע בהשתלבותם של מבקשי המקלט בעיר. שילובם המוצלח מהווה הצלחה הדדית הן למבקשי המקלט והן לעיר ולתושביה, ולכן גדולה חשיבותה של הרשות המקומית ונותני השירותים בה בעיצוב המדיניות הנוגעת למבקשי המקלט החיים בעיר.
היתרון של הרשויות המקומיות נמצא ביכולתן לעבוד באופן גמיש ויצירתי יותר מאשר גופים ממשלתיים אחרים. הן בעלות יכולת להתמודד עם שינויים בצורה מהירה ואפקטיבית על־ידי הצגת תוכניות ופרקטיקות לשילוב אוכלוסיית מבקשי המקלט, אותן הן יכולות להפעיל במהירות באמצעות “פיילוט”.
מדריך זה נותן רקע על מבקשי המקלט החיים בינינו, מציג את האתגרים והבעיות המרכזיות הנוגעות לשילוב מבקשי מקלט בישראל, סוקר מגוון פתרונות הנוגעים לתחומי החיים השונים (תעסוקה, בריאות, רווחה, חינוך ועוד) אשר מיושמים כבר היום ברשויות שונות בארץ ובעולם, וכן מציג המלצות למדיניות עירונית לצורך יצירת מעטפת כוללת להתמודדות עם שילוב מבקשי המקלט ברמה המקומית.
x