hotline post image

השוואת מעמדם של בני זוג של מבקשי מקלט:‎ עת”מ 72951-05-19

המוקד לפליטים ולמהגרים הגיש ביום 30.5.2019 עתירה עקרונית התוקפת את סעיף 12ג לנוהל הטיפול במבקשי מקלט לבית המשפט המחוזי בירושלים. כיום מאפשר הנוהל הגנה מהרחקה לבני זוג של מבקשי מקלט כל עוד הטיפול בבקשת המקלט טרם הסתיים, אלא אם בני הזוג הכירו לאחר כניסתם לישראל. רשות האוכלוסין דוחה על הסף בקשות של בני זוג שהכירו בישראל לפי סעיף זה לנוהל על אף שהפסיקה עצמה קבעה כי יש לבחון כל מקרה לגופו.
הסעד שביקשנו הוא שינוי נוסח הסעיף כך שיאפשר הגשת בקשות השוואת מעמד גם לבני זוג שהכירו בארץ – בקשות שאותן רשות האוכלוסין תבחן באופן פרטני לפי נסיבותיו של כל מקרה. בעבר ניהלנו הליכים משפטיים פרטניים שגם בהם ביקשנו הכרעה עקרונית בעניין חוקתיות הסעיף, אך אלו התמצו בכל פעם בפתרון פרטני וההליכים נמחקו ללא שנקבעה הלכה מחייבת. משום כך, החלטנו להגיש את ההליך העקרוני.
בעתירה טענו כי הסעיף פוגע בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה והזכות לשוויון, פגיעה שאינה עומדת במבחני החוקתיות של פסקת ההגבלה. כמו כן, טענו כי המדיניות בעניין מפרה את הדין הבינלאומי ואינה עומדת בקנה אחד עם הפרקטיקות הנהוגות במדינות אחרות.

לקריאת העתירה המלאה.

x