hotline post image

השוואת מעמדם של בני זוג של מבקשי מקלט:‎ עת”מ 72951-05-19

המוקד לפליטים ולמהגרים הגיש ביום 30.5.2019 עתירה עקרונית התוקפת את סעיף 12ג לנוהל הטיפול במבקשי מקלט לבית המשפט המחוזי בירושלים. כיום מאפשר הנוהל הגנה מהרחקה לבני זוג של מבקשי מקלט כל עוד הטיפול בבקשת המקלט טרם הסתיים, אלא אם בני הזוג הכירו לאחר כניסתם לישראל. רשות האוכלוסין דוחה על הסף בקשות של בני זוג שהכירו בישראל לפי סעיף זה לנוהל על אף שהפסיקה עצמה קבעה כי יש לבחון כל מקרה לגופו.
הסעד שביקשנו הוא שינוי נוסח הסעיף כך שיאפשר הגשת בקשות השוואת מעמד גם לבני זוג שהכירו בארץ – בקשות שאותן רשות האוכלוסין תבחן באופן פרטני לפי נסיבותיו של כל מקרה. בעבר ניהלנו הליכים משפטיים פרטניים שגם בהם ביקשנו הכרעה עקרונית בעניין חוקתיות הסעיף, אך אלו התמצו בכל פעם בפתרון פרטני וההליכים נמחקו ללא שנקבעה הלכה מחייבת. משום כך, החלטנו להגיש את ההליך העקרוני.
בעתירה טענו כי הסעיף פוגע בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה והזכות לשוויון, פגיעה שאינה עומדת במבחני החוקתיות של פסקת ההגבלה. כמו כן, טענו כי המדיניות בעניין מפרה את הדין הבינלאומי ואינה עומדת בקנה אחד עם הפרקטיקות הנהוגות במדינות אחרות.

לקריאת העתירה המלאה.

 

ביום 4.11.2020 נערך דיון בעתירה בפני בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט אברהם רובין).

כבר בפתח הדיון ביקש בית המשפט לדעת האם בקשתם של בני זוג מכוח סעיף 12ג’ תיבחן לגופה על ידי רשות האוכלוסין, אפילו אם אלו הכירו בישראל. ב”כ הרשות הסביר כי הבקשה תידון, אך ככל שלא תעלה נסיבות מיוחדות המצדיקות הישארות בישראל – סביר שתידחה.

בתגובה, חזרנו על עמדתנו כי בפועל כלל הבקשות של מבקשי המקלט שהכירו בישראל נדחות על הסף, וכי הרשות מעולם לא שוקלת שיקולים נוספים מעבר למקום ההיכרות. לכן, בני זוג שמעוניינים שנסיבותיהם ייבחנו באופן פרטני נדרשים לפנות להגשת הליכים משפטיים. כמו כן, עמדנו על כך שמקום ההיכרות אינו יכול להוות שיקול בלעדי לדחיית הבקשות, וכי אין כל טעם להבחנה בין זוגות שהכירו בישראל או מחוצה לה.

לאחר בחינת עמדות הצדדים, ולאחר שרשם בפניו את הצהרת המדינה כי תשקול נסיבות מיוחדות – ללא צורך בהגשת הליך משפטי,  גם בבקשות המוגשות אצל זוגות אשר הכירו בישראל, קבע בית המשפט המחוזי כי אין לדון בסוגיה שבפניו במסגרת עתירה עקרונית, אלא לבחון את שיקול דעתה הקונקרטי של הרשות בכל מקרה ומקרה המונח בפניה.

לכן, הורה בית המשפט על מחיקת העתירה, תוך שכל אחד מהצדדים שומר על כל טיעוניו לגבי חוקיות הנוהל ויישומו, לרבות הטענה כי כלל אין צורך ב”נסיבות מיוחדות” לצורך מניעת הרחקה של בני זוג אשר הכירו בישראל.

לקריאת ההחלטה המלאה

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
x