hotline post image

הערות הארגונים למסקנות הפיילוט לסיוע לקורבנות העינויים מסיני

באוגוסט 2021 שלחנו למתאמת הבינמשרדית למאבק בסחר בבני אדם, יחד עם הארגונים רופאים לזכויות אדם וא.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, את הערותינו על המלצות ועדת הפיילוט בנושא מיפוי קורבנות העינויים מסיני.

לצערנו, אנו סבורים שההמלצות שהתגבשו חסרות במענים הכרחיים הנדרשים לטיפול אפקטיבי במצוקתם החמורה של קורבנות העינויים. ככלל, הדגשנו כי יש להימנע מהגבלה שרירותית של המשתתפים בתוכנית, ולפעול למתן הבהרות בדבר אפשרות הגשה של קורבנות עינויים שלא הוגשו עד כה לוועדת הפיילוט; לאתר ולהכיר בקורבנות עינויים אשר צריכים היו להיות מוכרים כקורבנות סחר או עבדות; וליתן אישור הכרה פורמלי של אדם כקורבן עינויים/התעללות בסיני.

בתחום הבריאות, יש לפעול כאמור להרחבת השירותים מבחינ ה גיאוגרפית ולקביעת סובסידיות/פטורים בהסדר ביטוחי עתידי, כמו גם התאמתו לקהל מבקשי המקלט בכל הנוגע לתחום בריאות הנפש; כמו כן, יש להסדיר מתן סובסידיה או פטורים לקורבנות עינויים שהם הורים לילדים ומתקשים לעמוד בתשלום ההסדר הביטוחי של ילדיהם במסגרת ההסדר המנהלי של משרד הבריאות מול קופ”ח מאוחדת.

בתחום המעמד, יש לקבוע באופן חד משמעי כי קורבנות העינויים המוכרים יהיו פטורים מיוזמות גירוש וכליאה, וכן מאכיפת מגבלות גיאוגרפיות באשרתם.

לבסוף, בתחום הרווחה יש לפעול לפרסום הבהרות בנוגע ל-case management ומחויבותו של העו”ס במסגרת תפקיד זה, האפשרות לשיקום תעסוקתי לקורבנות וכן לפתוח את האפשרות למסגרת חוץ ביתית לקורבנות עינויים במצב פגיע אשר זקוקים לשיקום הוליסטי במסגרת שכזו אך אינם נכנסים לאחת משלושת הקבוצות המנויות בדו”ח.

לקריאת המסמך המלא

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
x