hotline post image

בקשה להורות לשר הפנים לקיים את התחייבותו להכריע בבקשות מקלט

אחרי שנים של היעדר טיפול בבקשות מקלט של אזרחי אריתריאה וסודן, הצהירה המדינה
בפני בית המשפט זה שבקשות המקלט יטופלו. מנכ”ל רשות האוכלוסין אף התחייב
והעריך במסגרת תצהיר שהוגש לבית המשפט כי כלל הבקשות שהיו פתוחות ביום
16.2.2015 יוכרעו ותימסר בהן החלטה עד חודש פברואר 2016. הבטחה שלא קוימה.

שלחנו בקשה להורות לשר הפנים לקיים את התחייבותו.

 

לקריאה לחצו כאן

x