hotline post image

עתירה מנהלית – שירותי תרגום בבקשות מקלט

ביוני 2018 הגשנו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בעניין דרישה שהציבה יחידת הטיפול במבקשי מקלט בפני מבקשי מקלט מסרי לנקה ומהודו – להביא מתורגמנים על חשבונם לראיונות מקלט, ולא – היחידה תסגור את בקשותיהם. דרשנו מרשות האוכלוסין לחזור בה מדרישה זאת, העומדת בניגוד מוחלט לפסיקת בית המשפט העליון, וכן לפתוח את כלל בקשות המקלט שנדחו עקב הדרישה.

 

הודעת המשיבה מיום 11.10.2018

x