hotline post image

עתירה מנהלית – שירותי תרגום בבקשות מקלט

ביולי 2018 הגשנו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בעניין דרישה שהציבה יחידת הטיפול במבקשי מקלט בפני מבקשי מקלט מסרי לנקה ומהודו – להביא מתורגמנים על חשבונם לראיונות מקלט, ולא – היחידה תסגור את בקשותיהם. דרשנו מרשות האוכלוסין לחזור בה מדרישה זאת, העומדת בניגוד מוחלט לפסיקת בית המשפט העליון, וכן לפתוח את כלל בקשות המקלט שנדחו עקב הדרישה.

x