hotline post image

עתירה מנהלית – כנגד גירוש קורבנות העינויים

באפריל 2018 עתרנו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בדרישה להמנע מהרחקתם של קורבנות מחנות העינויים בסיני וכן להמנע מאחזקתם במשמורת עקב סירובם לצאת את ישראל. דרשנו כי נהלי ההרחקה למדינות שלישיות יחריג את מי שסבלו עינויים במחנות בסיני בדרכם לישראל. הנתונים בעתירה ממחישים את היקפה של התופעה בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל, וכן את חומרת העינויים הקשים שסבלה אוכלוסיה זאת.

לקריאת העתירה לחצו כאן

x