hotline post image

עתירה דחופה לבג”ץ נגד ביטול הופעה של זמר אריתראי

ב-6.10.2016 האגודה לזכויות האזרח והמוקד לפליטים ולמהגרים הגישו יחד עם מבקש מקלט ממוצא אריתראי עתירה דחופה לבג”ץ, בעקבות התנגדותה של משטרת ישראל לקיום הופעתו של הזמר האריתראי אבראר אוסמאן במועדון “בארבי” בתל אביב באותו ערב.

ההופעה אורגנה והופקה על ידי העותר וחברו, מבקש מקלט נוסף, אשר השקיעו זמן וכספים רבים שחסכו במשך שנים כדי להביא את הזמר להופעה בארץ. יממה בלבד לפני ההופעה הודיעה המשטרה כי אינה מאשרת את קיום ההופעה, מחשש שלמועדון יגיעו אריתראים רבים מכפי שהמועדון יכול להכיל, יתגודדו בכניסה ויתעמתו זה עם זה. נציגי המשטרה הסבירו שזהו “מצב לא רגיל” ו”לא הקהל הרגיל” של ה”בארבי”, ועל כן היה צורך לערוך מבעוד מועד תיאום מיוחד עם המשטרה. השוטרים הבהירו לבעל המקום כי אם ההופעה לא תבוטל “מרצונו”, הם יוציאו צו סגירה למקום.

בעתירה הדחופה טענו כי למשטרת ישראל אין סמכות לדרוש תיאומים להופעה שנערכת במועדון מוסדר. גם לו הייתה למשטרה סמכות לבטל את ההופעה, הרי שההחלטה במקרה זה היא בלתי סבירה ובלתי מידתית ומבוססת על ספקולציות ביחס למבקשי המקלט האריתראים. עוד טענו כי זכותם של מבקשי המקלט, ככל בני האדם, לצרוך תרבות ולקיים חיי אנוש מלאים. יצוין, כי בעבר דחה בית המשפט ניסיון של משרד הפנים למנוע הופעה של הזמר הניגרי פיטרס שינה עבור קהילת המהגרים בישראל.

הדיון התקיים עוד באותו יום. השופטים פוגלמן, זילברטל וברק-ארז מתחו ביקורת חריפה על המשטרה והפרקליטות. התברר, כי “המידע המודיעני” של המשטרה אינו אלא אוסף של טעויות וספוקלציות לא ראויות ביחס לקהל האריתראי. המשטרה נדרשה לאשר את קיום ההופעה, שאם לא כן בית המשפט יורה על כך. בעקבות זאת ניאותה המשטרה לאשר את קיום ההופעה בתנאים שהוסכמו על המארגנים (תוספת של ארבעה מאבטחים ומכירת כרטיסים על פי הקבוע ברישיון העסק של המועדון). ההופעה התקיימה באותו ערב כסדרה, ללא “מהומות” או אירועים חריגים.

לעתירה המלאה

x