hotline post image

עתירה דחופה לרישום ילדי מבקשי מקלט לגנים בפתח תקווה בהתאם לכללי הרישום הרגילים

המוקד לפליטים ולמהגרים והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, עתרו היום (7.9.16) בשמם של עשרה הורים אריתראים לבית המשפט המחוזי מרכז, בדרישה לחייב את עיריית פתח תקווה ואת משרד החינוך לרשום את ילדיהם לגנים בעיר.
העתירה מעלה כי על אף שהוצגו לעירייה ראיות ברורות כי העותרים מתגוררים בעיר באמצעות חוזי שכירות וראיות אחרות, בחרה היא שלא לרשמם למערכת הגנים העירונית – בניגוד לדין, הפסיקה והנחיות משרד החינוך.

עיריית פתח תקווה דרשה מהעותרים לצרף תצהיר “שכירות בדירה בלתי מפוצלת” מבעל הדירה שלהם – דרישה המנוגדת להוראות החוק והנחיות משרד החינוך כאשר חלק בעלי הדירות סירבו לחתום על המסמך או לאמת חתימתם למול עורך דין. לאחר מכן ביקשה העירייה לחייב את העותרים להמציא מספר ארנונה על אף שאין הוא בידיהם (חובת התשלום הינה על בעלי הדירות) ועל אף שהנחיות משרד החינוך הינה כי חוזה שכירות מהווה ראיה למגורים. מהעתירה עולה כי על אף פנייה להנהלת משרד החינוך (שר, מנכ”ל, יועצת משפטית ומנהלת מחוז) כבר ביום 1.9.16, אלה בחרו להתעלם מהפרת הדין החמורה והפגיעה הקשה בזכותם של העותרים לחינוך ולא מצאו לנכון להפעיל סמכויותיהם בדין. מי מההורים האריתראים שכן הצליחו לרשום את ילדיהם – שובצו בשני גנים נפרדים מיתר תושבי העיר, כאשר לפחות אחד הגנים מרוחק ממקום מגוריהם של ההורים, לא עומד בתנאים בסיסיים ההולמים את יתר הגנים ומרכז שלוש שכבות גילאים שלא כמקובל (3-6). לפי שעה לא משובצים לאותם גנים ילדים ישראלים.

לקריאת העתירה המלאה

x