hotline post image

יישום המלצות מחלקת המדינה של ארצות הברית בעניין סחר בבני אדם

ב- 16.8.2017 פנינו, יחד עם קבוצת ארגונים אחרים, למנכ”לית משרד המשפטים בבקשה ליישם את המלצות דוח מחלקת המדינה האמריקאית למאבק בסחר בבני אדם. הדוח האחרון כלל מספר המלצות חשובות – רבות מהן, בנושאים עליהם פנה המוקד מספר פעמים לרשויות המדינה, והתריע על הצורך בתיקון. כך, למשל, ביחס לכשלים בזיהוי קרבנות סחר מקרב מבקשי המקלט ובשחרורם ממעצר; בצורך לשפר את מערך הזיהוי וההכרה בקרבנות סחר; בצורך לשפר את האכיפה כנגד מקרים שמעלים חשדות לסחר, ועבירות נלוות לסחר, ובהגנה על מהגרים – מהגרי עבודה ומבקשי מקלט – מהסדרים פוגעניים שיוצרים סיכון לסחר ועבדות. נמשיך לעקוב אחר יישום ההמלצות, ולדרוש שיפור בכל הנוגע לאכיפה, מניעה, והגנה על קרבנות סחר ועבדות.

לקריאה לחצו כאן

x