hotline post image

הערות המוקד וקו לעובד – יעדים לתכנית הלאומית למאבק בסחר בבני אדם

בהמשך להחלטת וועדת המנכ”לים לתאום המאבק בסחר בבני אדם לעדכון התכנית הלאומית למאבק בסחר בבני אדם, פנו המוקד ו”קו לעובד” ביום 2.2.2017 למתאמת המאבק בסחר בבני אדם ולוועדת המנכ”לים, והעבירו את המלצותיהם לצעדים הנדרשים כדי לתת מענה לקשיים רוחביים היוצרים תשתית נוחה להתפתחות סחר בבני אדם, וכן לקשיים בענפי הבניין, החקלאות והסיעוד, בהם מועסקים מהגרי עבודה, ולצורך במאבק בסחר לזנות.
הארגונים עמדו במכתב על הצעדים שיש להמשיך ולנקוט כדי לא לאבד את הישגי העבר, וכדי לוודא שישראל תהיה מודל להצלחה במאבק בסחר בבני אדם.

לקריאה לחצו כאן

x