hotline post image

החלטת בית הדין לעררים בירושלים – עריקה מצבא אריתראה עשויה להוות עילה למתן מעמד פליט

בהחלטה שניתנה היום (4.9.16) על-ידי הדיין עו”ד אלעד אזר מבית הדין לעררים בירושלים נפסלה חוות הדעת המשפטית של משרד הפנים לפיה עריקה מצבא אריתראה לא נחשבת כעילה לפיה ניתן להעניק מעמד פליט. על בסיס חוות דעת זו דחתה עד היום יחידת הטיפול של מבקשי מקלט של משרד הפנים אלפי בקשות מקלט של אזרחים אריתראים. הערר הוגש ע”י התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב והמוקד לפליטים ולמהגרים בשנת 2014, בשמו של מבקש מקלט מאריתריאה שבקשתו למקלט התבססה על עריקתו מהצבא ויציאתו שלא כדין מארצו. בקשת המקלט נדחתה בשלב מוקדם על-ידי יו”ר הועדה המייעצת, מבלי שנבחנה ונדונה בוועדה המייעצת עצמה. בית הדין הורה לוועדה המייעצת לדון מחדש בבקשה מבלי להתייחס לחוות-הדעת שנפסלה.

להחלטה המלאה

x