hotline post image

דף מידע – הליך עקרוני נגד זימון קרבנות מחנות העינויים לחולות

בחודש ינואר 2017 הגשנו (המוקד, רל”א וא.ס.ף) לבג”ץ עתירה עקרונית כנגד זימון קרבנות מחנות העינויים בסיני למתקן חולות – בג”ץ 718/17. העתירה מתמקדת בפגיעה שנגרמת לקרבנות עינויים כתוצאה מהשהייה בחולות, ובפגיעות כתוצאה מהליך השימוע לפני השליחה לחולות.

בהודעות של המשיבים בתגובה לעתירה, הוזכרו באופן כללי צעדים שהמדינה התחילה לאמץ כדי לקדם את הנושא. אבל בלי פירוט מה עשו ומה מתכוונים לעשות. אנחנו מאמינות שיהיו התפתחויות בזמן הקרוב.

העתירה הועברה לדיון בפני הרכב – דיון נקבע ל-13.9.2017. המדינה תגיב לעתירה 30 יום לפני.

העמדה המשפטית של המוקד: דיון עקרוני בסוגיה עתיד להתקיים בקרוב בבג”ץ, המדינה הצהירה על צעדים שונים שהיא מקדמת, וייתכן שקרבנות עינויים יקבלו פטור משהייה בחולות. לכן, יש להקפיא בינתיים הוראות שהייה לקרבנות עינויים עד להחלטה בסוגיה העקרונית, ולהקפיא דיונים בערכאות נמוכות (בהנחה שהמבקש עוד לא נכנס לחולות), עד להחלטה בבג”ץ. לפחות במקרה פרטני אחד שמוכר לנו, בית המשפט המחוזי אימץ את הגישה הזו (למרות התנגדות משרד הפנים) ודחה דיון עד לאחר תשובת המדינה לעתירה העקרונית.

קרבנות עינויים שמקבלים זימון לשימוע/ זימון לחולות: ההמלצה הכללית שלנו (שכמובן לא מחליפה ייעוץ משפטי פרטני) היא להגיע לשימוע עם מסמכים שמציגים את ההליך בבית המשפט העליון, ולדרוש שלא תוצא הוראת שהייה עד לתגובת המדינה לעתירה. אם בכל זאת יהיה זימון לחולות, במסגרת ערר/ ערעור ממליצים לצרף את המסמכים על העתירה, לבקש סעד זמני שימנע כניסה לחולות עד להכרעה, ולבקש לדחות את הדיון בתיק הפרטני עד לתגובת המדינה לסוגיה העקרונית.

עוד בנושא: ב-28.3.2017 התקבלה החלטה (של נציגי רשות האוכלוסין, משרד המשפטים והמשטרה) על אופן העברת מקרים שמעלים חשד לסחר ועבדות מממוני ביקורת הגבולות לבחינת המשטרה. ההחלטה הזו לא נוגעת לכלל קרבנות העינויים, אבל בהחלט יכולה לקדם את הטיפול בעניינם של מי שיש להם טענות להיותם קרבנות סחר או עבדות.

לקריאת העתירה

אוסף מסמכים – הודעת המשיבות (23.4.2017); החלטה להעביר לדיון בפני הרכב (26.4.2017); הודעה על מועד דיון; החלטת בית המשפט המחוזי בעמ”נ 46621-01-17 (3.5.2017).

העברת מקרים שמעלים חשד לסחר לבחינת המשטרה 

x