hotline post image

פרויקט “ילד אסור”

פרויקט משותף של המוקד לפליטים ולמהגרים, פרויקט ילדים ישראלים באגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם-ישראל.

משך הפעילות: נובמבר 2012 – אפריל 2014

כ-83,000 מהגרי עבודה ו-50,000 מבקשי מקלט שוהים כיום במדינת ישראל. בשל העדר מדיניות הגירה בישראל, רבים ממהגרים אלו שוהים בישראל ללא מעמד חוקי וללא אפשרות להשיג מעמד חוקי.

חלק מרכזי בדרך ההתמודדות של רשויות ההגירה עם מהגרים ללא מעמד, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט הוא לעצור ולכלוא אותם. בקרבם של כלואים אלו ישנו מספר משמעותי של ילדים אשר מוצאים את עצמם מאחורי סורגים לתקופות שנמשכות בין מספר ימים למספר חודשים. מעצרם וכליאתם של ילדים היא ברירת המחדל בכל הנוגע להתמודדות עם מהגרים ללא אשרות ומבקשי מקלט מאות ילדים מוצאים את עצמם במעצר, לעיתים תוך הפרדה מאביהם, כלואים ללא שירותי רווחה או בריאות, ללא מסגרות חינוכיות, ללא מרחבים למשחק, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.

ההשפעות הפסיכולוגיות ההרסניות של כליאת ילדים, אשר נאלצים לחזות בהוריהם בעת משבר וחוסר ישע, הן משמעותיות וארוכות-טווח. החוויה של מעצר ממוטטת את עולמם של הילדים ומערערם את תחושת הביטחון הנחוצה להתפתחותו הבריאה של כל ילד.

אתר הפרויקט

דף הפייסבוק של הפרויקט – כלא זה לא מקום לילדים

מטרות הפרויקט:
– לתרום לקידום זכויות אדם וחיזוק אווירה המאפשרת את פעולתם של ארגוני חברה אזרחית.
– קידום זכויות של קבוצות מוחלשות בישראל, ובייחוד ילדי פליטים ומהגרי עבודה וקטינים לא מלווים.

תוצאות הפרויקט:
– איסוף מידע אשר תורם להבנה של ההפרות של זכויות ילדים במעצר. מידע זה יהווה את הבסיס לפיתוחה של תוכנית פעולה לאומית.
– זמינות גבוהה יותר של מידע ציבורי בנוגע לחלופות למעצר של ילדים, אשר יקדמו את אימוצה של תוכנית הפעולה הלאומית.
– חיזוק יכולת הלובי של ארגוני חברה אזרחית ישראלים במוסדות האיחוד האירופי, האו”ם ומוסדות בינלאומיים אחרים.

הפרויקט נתמך על-ידי האיחוד האירופי
EU-Flag

x