hotline post image

קמפיין גיוס המונים: לפליטים מגיע עתיד

בימים 18-19.22 נערוך קמפיין גיוס המונים למען הפעילות של המוקד לפליטים ולמהגרים. עד שני (19.9) ב-21:00, כל תרומה שתגיע למוקד תוכפל על ידי תורמים נדיבים ויסייע לנו פי שניים במאבק למען זכויות פליטים ומהגרים וקורבנות סחר בבני אדם.

הקמפיין נועד לאפשר לנו להמשיך ולהילחם עבור הזכויות הבסיסיות של מי שנותרים רחוק מהעין ומהלב של הציבור, מבקשי המקלט, המהגרים ושורדי הסחר בבני אדם. אחרי למעלה מעשרים שנה בשטח, אנחנו יודעים שהמאבק התמידי שלנו למערכת מקלט הוגנת, לשחרור מהכלא של מי שעצורים רק בשל היותם חסרי מעמד, ולהגנה על מי שנסחרו לישראל ונוצלו בה – הוא בעצם מאבק על עתיד טוב יותר לאנשים השקופים בחברה.

בעזרתכם נוכל להמשיך לעמוד במחויבות שלנו לא להשאיר אף אחד מאחור. הצטרפו אלינו

x