hotline post image

אנחנו משנים שם!

מוקד סיוע לעובדים זרים משנה את שמו ל”המוקד לפליטים ולמהגרים”.
שינוי השם הוא חלק מתהליך חשיבה ממושך שערכנו, ששיאו בחצי השנה האחרונה. זאת בעקבות תחושה כי השם הנוכחי אינו משקף את העשיה של הארגון כיום ואף עושה שימוש במונח עובדים זרים, שאינו מקובל עוד בתחום ההגירה.

name

 

 

 

 

 

 

 
זו הזדמנות טובה להודות לרוני פייבלוביץ מ-Ecobrand וכן לארז צליק ולאלון הריס מ SIT על הליווי בשלבים שונים של התהליך, על החשיבה היצירתית, האכפתיות והנכונות לעזור, האתר והפרגון. בלעדיהם לא היינו משלימים את תהליך החשיבה הזה.
תודה נוספת שלוחה למתנדבי המוקד, לחברי הצוות ולהנהלה, שלקחו חלק בתהליך השינוי.

x