hotline post image

בקשה להצטרף כידיד בית המשפט – שימועים לילדי מהגרים מועמדים לגירוש מישראל

בינואר 2020 ביקשנו להצטרף כידידי בית המשפט להליך בעניינה של משפחת מהגרים מהפיליפינים, שלא נעשה לילדיהם שימוע על ידי ממונה ביקורת הגבולות, בניגוד להוראת משרד המשפטים.

ביקשנו להצטרף להליך עקב ההיכרות המקצועית שלנו עם הליכי השימוע כפי שהם נעשים על ידי ממוני ביקורת הגבולות למהגרים לקראת גירוש. מהכירותנו עם המציאות בשטח, אנו יודעים כי פעמים רבות מדי השימועים לא ממלאים את תכליתם, והם נעשים בחוסר מקצועיות, ללא תרגום, בהיעדר פרטיות, ללא תיעוד ופרוטוקול מסודר ותוך פגיעה חמורה בזכות הייצוג. מציאות זאת יוצרת מצב שבו הליכי השימוע משמשים כחקירה, שפוגעת בזכויות היסוד של הנשמעים.

לבקשה המלאה

x